Skip to content

Gedragsregels begeleiders/trainers en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Dit zijn de door het NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor sportbegeleiders omtrent (seksuele) intimidatie. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven.

Daarnaast is het voor iedere begeleider en/of trainer verplicht om een VOG te kunnen overleggen. Dit geldt voor alle begeleiders/trainers van IJsclub Hoogkarspel.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels.

– De begeleider moet zorgen voor een veilige omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

– De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

– De begeleider onthoudt zicht van elke vorm van (macht) misbruik of

seksuele intimidatie ten opzichte van de sporter.

– Seksuele handelingen en relaties tussen de begeleider en de

jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

– De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

– De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

– De begeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

– De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

– De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. 

Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

– De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. 

Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Back To Top