Skip to content

Privacy statement IJsclub Hoogkarspel

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot persoonsgegevens?

De IJsclub Hoogkarspel is statutair gevestigd aan de Sluisweg 6  (1616 RT ) in Hoogkarspel en het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?

Van bestuursleden: NAWTE plus geboortedatum

Van vrijwilligers: NAWTE

Van donateurs en leden: Het huisadres en familienaam.

Van jeugdleden die de jeugdschaatstraining volgen: NAWTE plus geboortedatum plus bankrekening van een ouder van het jeugdlid.

Van jeugdleden die tijdens de jeugdschaatstraining worden gefotografeerd door de IJsclub en waarvoor toestemming is verleend door de gemachtigde ouder bij inschrijving:  Het betreffende fotomateriaal

Van personen die de elektronische nieuwsbrief van de IJsclub willen ontvangen:  Het email-adres.

Van personen die worden gefotografeerd tijdens evenementen van de IJsclub: Het fotomateriaal van de betreffende personen.

Van Sponsors: NAWTE van het bedrijf plus naam contactpersoon

Op grond waarvan mag de ijsclub Hoogkarspel deze persoonsgegevens verwerken?

T.a.v. bestuursleden:  onderlinge communicatie, publicatie op website en in Nieuwsbrieven.

T.a.v. vrijwilligers: communicatie om evenementen te plannen en te organiseren. Voor verzending van uitnodigingen.

T.a.v. donateurs en leden: voor de ledenadministratie en voor toegangscontrole bij de landijsbaan

T.a.v. jeugdleden die de jeugdschaatstraining volgen: communicatie en facturatie.

T.a.v. jeugdleden die tijdens de jeugdschaatstraining worden gefotografeerd door de IJsclub en waarvoor toestemming is verleend door de gemachtigde ouder bij inschrijving:  nieuwsbrief, promotiefolder voor jeugdschaatsen en plaatsing op de website van de IJsclub.

T.a.v. personen die de elektronische nieuwsbrief van de IJsclub willen ontvangen:  Het e-mailadres. elektronische Nieuwsberichten.

T.a.v. personen die worden gefotografeerd tijdens evenementen van de ijsclub:  publicatie op de website van de IJsclub.

T.a.v. sponsors: Om met deze sponsors te communiceren. Om de namen van de sponsors te vermelden in publicaties van de IJsclub.

Met welke partijen delen wij persoonsgegevens?

De ijsclub Hoogkarspel deelt geen persoonsgegevens van derden als daarvoor geen doel is.

Uitsluitend de gegevens van de jeugdleden die zich hebben ingeschreven voor jeugdschaatsen en de gegevens van de jeugdschaatsttrainers worden doorgegeven aan derde organisaties zoals de Baanvereniging Hoorn.

Wat is het gesteld met de beveiliging?

Het bestuur van de IJsclub gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens worden bewaard door het bestuur van de IJsclub binnen de EU.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

Het bestuur van de IJsclub bewaart de persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de gestelde verwerkingsdoelen. Daarna bewaren we de gegevens nog 7 jaar in de administratie van de secretaris en de penningmeester.

Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

Personen kunnen te allen tijde een verzoek indienen wanneer men persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer men bezwaar wil maken tegen de gegevensverwerking. Dit verzoek kan men doen via info@ijsclubhoogkarspel.nl.   U ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail en zullen binnen redelijke termijn daaraan voldoen Wanneer het bestuur van de Ijsclub Hoogkarspel gegronde reden heeft om niet mee te werken aan het  verzoek dan zal het bestuur dit per e-mail mededelen. Heeft men toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van persoonsgegevens, dan kan  men dit altijd weer intrekken per e-mail. Het bestuur verwerkt de betreffende persoonsgegevens daarna niet meer.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt het bestuur van de IJsclub graag als men vragen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht men er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement
Het bestuur van de IJsclub kan dit privacy statement aanpassen bijvoorbeeld als de wet of het beleid van het bestuur wijzigt. Aangeraden wordt om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.

De laatste wijziging was op 28 september 2019

Back To Top